Gối đỡ UCF UCP UCFL

                                                                                 


Series bi cầu màu đen

UCP UCF UCFL
Standard: JIS B1559

 

Gối ṿng bi

(theo tiêu chuẩn JIS)

Kích thước hệ mét

Kích thước hệ Inch

Thiết kế

Đường kính trục

Thiết kế

Đường kính trục

Gối nằm

UCP204-UCP212

20-60 mm

UCP204-12-UCP212-36

3/4 – 2 1/4

Gối đỡ 4 bu lông

UCF204-UCF212

20-60 mm

UCF204-12-UCF212-36

3/4 – 2 1/4

Gối đỡ 2 bu lông

UCFL204-UCFL212

20-60 mm

UCFL204-12-UCFL212-36

3/4 – 2 1/4

Thông số kỹ thuật:

       
 
 
 
 
 
Bore
Designation
Bore
Size/Đường kính lỗ
Shaft
diameter/Đường kính trục
Pillow Blocks
cast housing unit
Square Flanged
cast housing unit
Rhombus Flanged
cast housing unit
Round Flanged w. Spigot
cast housing unit
Take-up
cast housing unit
Insert Bearing
only
      Part Number Part Number Part Number Part Number Part Number Part Number
03 17 mm 17 mm UCP203 UCF203 UCFL203 UCFC203 UCT203 UC203
11/16" 11/16" UCP203-11 UCF203-11 UCFL203-11 UCFC203-11 UCT203-11 UC203-11
04 20 mm 20 mm UCP204 UCF204 UCFL204 UCFC204 UCT204 UC204
3/4" 3/4" UCP204-12 UCF204-12 UCFL204-12 UCFC204-12 UCT204-12 UC204-12
05 25 mm 25 mm UCP205 UCF205 UCFL205 UCFC205 UCT205 UC205
13/16" 13/16" UCP205-13 UCF205-13 UCFL205-13 UCFC205-13 UCT205-13 UC205-13
7/8" 7/8" UCP205-14 UCF205-14 UCFL205-14 UCFC205-14 UCT205-14 UC205-14
15/16" 15/16" UCP205-15 UCF205-15 UCFL205-15 UCFC205-15 UCT205-15 UC205-15
1" 1" UCP205-16 UCF205-16 UCFL205-16 UCFC205-16 UCT205-16 UC205-16
25 mm Tapered 20 mm adapter UKP205 UKF205 UKFL205 UKFC205 UKT205 UK205
06 30 mm 30 mm UCP206 UCF206 UCFL206 UCFC206 UCT206 UC206
1-1/16" 1-1/16" UCP206-17 UCF206-17 UCFL206-17 UCFC206-17 UCT206-17 UC206-17
1-1/8" 1-1/8" UCP206-18 UCF206-18 UCFL206-18 UCFC206-18 UCT206-18 UC206-18
1-3/16" 1-3/16" UCP206-19 UCF206-19 UCFL206-19 UCFC206-19 UCT206-19 UC206-19
1-1/4" 1-1/4" UCP206-20 UCF206-20 UCFL206-20 UCFC206-20 UCT206-20 UC206-20
30 mm Tapered 25 mm adapter UKP206 UKF206 UKFL206 UKFC206 UKT206 UK206
07 35 mm 35 mm UCP207 UCF207 UCFL207 UCFC207 UCT207 UC207
1-1/4" 1-1/4" UCP207-20 UCF207-20 UCFL207-20 UCFC207-20 UCT207-20 UC207-20
1-5/16" 15/16" UCP207-21 UCF207-21 UCFL207-21 UCFC207-21 UCT207-21 UC207-21
1-3/8" 1-3/8" UCP207-22 UCF207-22 UCFL207-22 UCFC207-22 UCT207-22 UC207-22
1-7/16" 1-7/16" UCP207-23 UCF207-23 UCFL207-23 UCFC207-23 UCT207-23 UC207-23
35 mm Tapered 30 mm adapter UKP207 UKF207 UKFL207 UKFC207 UKT207 UK207
08 40 mm 40 mm UCP208 UCF208 UCFL208 UCFC208 UCT208 UC208
1-1/2" 1-1/2" UCP208-24 UCF208-24 UCFL208-24 UCFC208-24 UCT208-24 UC208-24
1-9/16" 1-9/16" UCP208-25 UCF208-25 UCFL208-25 UCFC208-25 UCT208-25 UC208-25
40 mm Tapered 35 mm adapter UKP208 UKF208 UKFL208 UKFC208 UKT208 UK208
09 45 mm 45 mm UCP209 UCF209 UCFL209 UCFC209 UCT209 UC209
1-5/8" 1-5/8" UCP209-26 UCF209-26 UCFL209-26 UCFC209-26 UCT209-26 UC209-26
1-11/16" 1-11/16" UCP209-27 UCF209-27 UCFL209-27 UCFC209-27 UCT209-27 UC209-27
1-3/4" 1-3/4" UCP209-28 UCF209-28 UCFL209-28 UCFC209-28 UCT209-28 UC209-28
45 mm Tapered 40 mm adapter UKP209 UKF209 UKFL209 UKFC209 UKT209 UK209
10 50 mm 50 mm UCP210 UCF210 UCFL210 UCFC210 UCT210 UC210
1-13/16" 1-13/16" UCP210-29 UCF210-29 UCFL210-29 UCFC210-29 UCT210-29 UC210-29
1-7/8" 1-7/8" UCP210-30 UCF210-30 UCFL210-30 UCFC210-30 UCT210-30 UC210-30
1-15/16" 1-15/16" UCP210-31 UCF210-31 UCFL210-31 UCFC210-31 UCT210-31 UC210-31
2" 2" UCP210-32 UCF210-32 UCFL210-32 UCFC210-32 UCT210-32 UC210-32
50 mm Tapered 45 mm adapter UKP210 UKF210 UKFL210 UKFC210 UKT210 UK210
11 55 mm 55 mm UCP211 UCF211 UCFL211 UCFC211 UCT211 UC211
2" 2" UCP211-32 UCF211-32 UCFL211-32 UCFC211-32 UCT211-32 UC211-32
2-1/16" 2-1/16" UCP211-33 UCF211-33 UCFL211-33 UCFC211-33 UCT211-33 UC211-33
2-1/8" 2-1/8" UCP211-34 UCF211-34 UCFL211-34 UCFC211-34 UCT211-34 UC211-34
2-3/16" 2-3/16" UCP211-35 UCF211-35 UCFL211-35 UCFC211-35 UCT211-35 UC211-35
55 mm Tapered 50 mm adapter UKP211 UKF211 UKFL211 UKFC211 UKT211 UK211
12 60 mm 60 mm UCP212 UCF212 UCFL212 UCFC212 UCT212 UC212
2-1/4" 2-1/4" UCP212-36 UCF212-36 UCFL212-36 UCFC212-36 UCT212-36 UC212-36
2-5/16" 2-5/16" UCP212-37 UCF212-37 UCFL212-37 UCFC212-37 UCT212-37 UC212-37
2-3/8" 2-3/8" UCP212-38 UCF212-38 UCFL212-38 UCFC212-38 UCT212-38 UC212-38
2-7/16" 2-7/16" UCP212-39 UCF212-39 UCFL212-39 UCFC212-39 UCT212-39 UC212-39
60 mm Tapered 55 mm adapter UKP212 UKF212 UKFL212 UKFC212 UKT212 UK212
13 65 mm 65 mm UCP213 UCF213 UCFL213 UCFC213 UCT213 UC213
2-1/2" 2-1/2" UCP213-40 UCF213-40 UCFL213-40 UCFC213-40 UCT213-40 UC213-40
2-9/16" 2-9/16" UCP213-41 UCF213-41 UCFL213-41 UCFC213-41 UCT213-41 UC213-41
65 mm Tapered 60 mm adapter UKP213 UKF213 UKFL213 UKFC213 UKT213 UK213
14 70 mm 70 mm UCP214 UCF214 UCFL214 UCFC214 UCT214 UC214
2-5/8" 2-5/8" UCP214-42 UCF214-42 UCFL214-42 UCFC214-42 UCT214-42 UC214-42
2-11/16" 2-11/16" UCP214-43 UCF214-43 UCFL214-43 UCFC214-43 UCT214-43 UC214-43
2-3/4" 2-3/4" UCP214-44 UCF214-44 UCFL214-44 UCFC214-44 UCT214-44 UC214-44
15 75 mm 75 mm UCP215 UCF215 UCFL215 UCFC215 UCT215 UC215
2-13/16" 2-13/16" UCP215-45 UCF215-45 UCFL215-45 UCFC215-45 UCT215-45 UC215-45
2-7/8" 2-7/8" UCP215-46 UCF215-46 UCFL215-46 UCFC215-46 UCT215-46 UC215-46
2-15/16" 2-15/16" UCP215-47 UCF215-47 UCFL215-47 UCFC215-47 UCT215-47 UC215-47
3-0/0" 3-0/0" UCP215-48 UCF215-48 UCFL215-48 UCFC215-48 UCT215-48 UC215-48
75 mm Tapered 70 mm adapter UKP215 UKF215 UKFL215 UKFC215 UKT215 UK215
16 80 mm 80 mm UCP216 UCF216 UCFL216 UCFC216 UCT216 UC216
3-1/16" 3-1/16" UCP216-49 UCF216-49 UCFL216-49 UCFC216-49 UCT216-49 UC216-49
3-1/8" 3-1/8" UCP216-50 UCF216-50 UCFL216-50 UCFC216-50 UCT216-50 UC216-50
3-3/16" 3-3/16" UCP216-51 UCF216-51 UCFL216-51 UCFC216-51 UCT216-51 UC216-51
80 mm Tapered 75 mm adapter UKP216 UKF216 UKFL216 UKFC216 UKT216 UK216
17 85 mm 85 mm UCP217 UCF217 UCFL217 UCFC217 UCT217 UC217
3-1/4" 3-1/4" UCP217-52 UCF217-52 UCFL217-52 UCFC217-52 UCT217-52 UC217-52
3-5/16" 3-5/16" UCP217-53 UCF217-53 UCFL217-53 UCFC217-53 UCT217-53 UC217-53
3-7/16" 3-7/16" UCP217-55 UCF217-55 UCFL217-55 UCFC217-55 UCT217-55 UC217-55
85 mm Tapered 80 mm adapter UKP217 UKF217 UKFL217 UKFC217 UKT217 UK217
18 90 mm 90 mm UCP218 UCF218 UCFL218 UCFC218 UCT218 UC218
3-1/2" 3-1/2" UCP218-56 UCF218-56 UCFL218-56 UCFC218-56 UCT218-56 UC218-56
90 mm Tapered 85 mm adapter UKP218 UKF218 UKFL218 UKFC218 UKT218 UK218

Thông số kỹ thuật chi tiết: UC, UCP, UCF, UCFL, English catalogue (full).

Ưu điểm:

·         Dễ dàng chuyển đổi sang ḍng sản phẩm JIS

·         Dễ dàng tháo lắp

·         Tiết kiệm

·         Tiếng ồn nhỏ

·         Tiết kiệm nhiên liệu

·         Tuổi thọ mỡ cao

·         Thời gian bảo tŕ ngắn

·         Nhiệt năng tỏa ra nhỏ

·         Đáng tin cậy

·         Chống ăn ṃn

·         Chịu tải lớn

·         Tuổi thọ cao

·         Khoảng thời gian bảo dưỡng dài

Giải pháp của bạn:

Gối Bi Cầu Seri Màu Đen FAG

Bao gồm một gối và một ṿng bi lắp khít. Sản phẩm này thích hợp cho các ứng dụng máy nông nghiệp, băng tải, bơm hoặc công nghiệp sản xuất thép.

Đặc Trưng Của Sản Phẩm:

·         Các kích thước gối theo JIS B1559

·         Gối xám, sơn đen

·         Gối đỡ bố trí bi cầu Seri 62

·         Ṿng trong, ngoài phủ oxid đen tăng khả năng chống ăn ṃn

·         Các đường kính lỗ theo hệ inch hoặc hệ mét

·         Nắp liền đi kèm với phớt đúc

·         Ṿng cách nhựa tổng hợp chống ma sát tốt

·         Đă bôi trơn, có vú mỡ để tái bôi trơn

·         Hai vít hăm lệch 120 độ

·         Chốt chống xoay trên vành ngoài

Ưu điểm chính:

§  Tháo lắp đơn giản

Sự mất cân đối được bù bằng thiết kế phù hợp của gối ṿng bi và dung sai của lỗ.

Không đ̣i hỏi phải điều chỉnh trục. Ngoài ra, hai vít tự cản cảm cố định vị trí của ṿng trong và trục. Một khóa Allen được cung cấp cùng với gối. Do vậy, kinh phí tháo lắp được giảm tối thiểu. 

§  Ma sát thấp và chạy êm

Gối bi cầu màu đen FAG cũng là một trong những minh chứng về đẳng cấp chất lượng ṿng bi FAG. Kích thước h́nh học tối ưu, các rănh trượt gia công tinh và chất lượng bi cầu đảm bảo chạy êm và ma sát thấp. Điều nay giảm tiêu hao năng lượng của ứng dụng. Ṿng cách nhựa tổng hợp ma sát rất thấp tiết kiệm hơn nữa năng lượng cho ứng dụng. 

§  Thời gian làm việc dài và tin cậy

Ma sát thấp dẫn đến sinh nhiệt thấp, do đó tuổi thọ làm việc của mỡ tối đa. Ṿng bi có thể được bôi trơn bổ sung dễ dàng khi cần. Nắp chặn được lắp khít vào ṿng ngoài giữ mỡ trong ṿng bi và ngăn bụi, nước thâm nhập từ bên ngoài. Ngoài ra, gối bi cầu có khả năng chống mài ṃn rất tốt. Sản phẩm gối bi cầu tinh xảo này rất thích hợp cho điều kiện khắc nghiệt và phù hợp với tải trọng nặng. Ứng dụng ít đ̣i hỏi phải bảo dưỡng hơn, tiết kiệm tiền bạc và thời gian.


Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2009    Last modified: 01/12/2013

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449  Fax: 84-4-33540856 Email: sales@fag.biz.vn  GPS location  Skype: lehiep1

Links:  http://fag.biz.vn/  http://a-d.com.vn/  AD's stock FAG INA stock